Είστε εδώ

ΘΕΜΑ : Ορισμός εκπροσώπων

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 29 ΜΕΓΑΡΑ: 29 / 3 /2013

ΠΡΟΣ: Π.Π.Υ. Νησιώτη Σοφία
Π.Π.Υ. Μπάτρη Σταμάτιο
Π.Π.Υ. Ξενουδάκη Ιωάννη

Κοινοποίηση: Π.Δ.Π.Υ Αττικής
Δ.Π.Υ. Ανατολικής Αττικής
Π.Υ.Νέας Μακρής

ΘΕΜΑ : Ορισμός εκπροσώπων

ΣΧΕΤ: Του υπ’ αρίθμο καταστατικού α) 24554/5460/491/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύ

Σε εκτέλεση της ανωτέρω σχετικής και συγκεκριμένα του άρθρου 13 περί βοηθητικών επιτροπών και του άρθρου 17 περί παραρτημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και ανακοινώνει την εκπροσώπηση των εργαζομένων Π.Π.Υ. και Συμβασιούχων Πυροσβεστών.
Για την Πυροσβεστική Υπηρεσία Νέας Μακρής ορίζετε εκπρόσωπος η Π.Π.Υ.(19456) Νησιώτη Σοφία (τηλ.6981-040-188).
Καθώς και ο Π.Π.Υ.(19346) Μπάτρης Σταμάτιος (τηλ.6987-708-843).
Καθώς και ο Π.Π.Υ.(19551) Ξενουδάκης Ιωάννης (τηλ.6945-694-169).
Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

Με τιμή
για το Δ.Σ. του Σωματείου