Είστε εδώ

ΘΕΜΑ : Επερώτηση για την επαναφορά του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους Πυροσβέστες

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ & ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΟΜΙΜΑ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡ. ΚΑΤ. ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ :(246/03 1924 ΕΜ 278/03) 1. ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ Ε.Κ.Μ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (258/12) Ν. ΔΡΑΜΑΣ
ΕΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ K. ΧΡΗΣΤΟ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ckaragiannidis@parliament.gr ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 4η ΕΜΑΚ
Τ.Κ 69100
E mail ipapanast@gmail.com ΦΑΞ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ: 2510 611302 – 25510 38371
ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π

ΑΡ. ΠΡΩΤ : 63 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 01/07/2013

ΘΕΜΑ : Επερώτηση για την επαναφορά του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης με την ειδικότητα οδηγού πυροσβεστικών οχημάτων άνω των 3,5 τόνων, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα τον Β.Α.Ε και αμείβονται με το ενιαίο μισθολόγιο

Κύριε, Βουλευτά,
Όπως γνωρίζετε, το μισθολόγιο των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης του Πυροσβεστικού Σώματος, διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 (ενιαίο μισθολόγιο).
Στις διατάξεις του άρθρου 15 του ως άνω νόμου ορίζεται ότι στον υπάλληλο, εκτός του βασικού του μισθού, δύναται να χορηγηθεί επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας μέχρι του ποσού των 150 Ευρώ και ότι οι δικαιούχοι του εν λόγω επιδόματος καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

Στις 24.2.2012 εκδόθηκε η σχετική Κ.Υ.Α. με αριθμό οικ. 2/16519/0022 (ΦΕΚ Β΄ 465/24.2.2012) «Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011»
Στην πρώτη (Α΄) κατηγορία το επίδομα αυτό ορίστηκε σε 150 Ευρώ και περιλαμβάνει την ειδικότητα (οδηγών φορτηγών και βαρέων φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων).
Στη βάση της ως άνω Κ.Υ.Α., από 1.5.2012 άρχισε να χορηγείται το ως άνω επίδομα των 150 Ευρώ στους Π.Π.Υ. με την ειδικότητα του οδηγού, εντάσσοντας αυτούς, προφανώς διότι τα πυροσβεστικά οχήματα φέρουν μεικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων, στους οδηγούς φορτηγών και βαρέων φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων.

Στη συνέχεια δυνάμει του με αριθμ. 2/61891/0022/30-8-2012 εγγράφου, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, κατόπιν ερωτήματος του Α.Π.Σ., το επίδικο επίδομα περικόπτεται διότι όπως αναφέρεται στο έγγραφο αυτό:
«Στην αριθμ. οικ. 2/16519/0022 ΚΥΑ με την οποία καθορίστηκε το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011 δεν συμπεριλαμβάνεται η ειδικότητα του πυροσβέστη και ως εκ τούτου οι εν λόγω πυροσβέστες (ΠΠΥ) δεν είναι δικαιούχοι του επιδόματος αυτού».

Έκτοτε, μολονότι υπήρξε έντονη διαμαρτυρία από πλευράς συναδέλφων αλλά και από πλευράς του Σωματείου μας, τόσο προς την πολιτική όσο και προς την φυσική ηγεσία, λαμβάνοντας προφορικά και μόνο δεσμεύσεις για την επαναφορά του επιδόματος και παρότι ο ίδιος ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαος Δένδιας δήλωσε σε σχετική επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων ότι « Επί του θέματος νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι και οι Πενταετής και οι εποχικοί αυτό το επίδομα το δικαιούνται … Αυτή τη στιγμή κληρονομούμε και καλούμαστε να λύσουμε ένα πρόβλημα το οποίο οφείλεται σε αστοχία προηγούμενης ρύθμισης … Θα κάνουμε ότι μπορούμε για να το λύσουμε… Έχετε δίκαιο αν ασκηθούν αγωγές, θα υπάρξει περαιτέρω ζήτημα. Να τα λέμε καθαρά εδώ… ».

Μέχρι και σήμερα ουδεμία ενέργεια έχει γίνει για την επαναφορά του

Επίσης, σας θέτουμε σε γνώση σας το με αριθμό πρωτ. 2/34084/0022 από 10.4.2013 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Δ/νση 22η Μισθολογίου) στο οποίο διευκρινίζεται ότι : «… οι υπάλληλοι ειδικότητας Οδηγών που απασχολούνται ως οδηγοί λεωφορείων, ανοιχτών φορτηγών και βαρέων φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων δικαιούνται το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Αντίθετα, οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης και οι συμβασιούχοι πυροσβέστες που δεν έχουν την ειδικότητα των οδηγών δεν δικαιούνται το ανωτέρω επίδομα, καθόσον δεν περιλαμβάνονται στους δικαιούχους, όπως αυτοί καθορίστηκαν με τις προαναφερθείσες αποφάσεις.

Οι υπάλληλοι που απασχολούνται σε χώρους και σε ειδικότητες που έχουν ως αποκλειστικό αντικείμενο εργασία που δικαιολογεί τη χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, χωρίς όμως να έχουν
αντίστοιχη ειδικότητα που περιλαμβάνεται στην ανωτέρω ΚΥΑ, δεν δικαιούνται το ανωτέρω επίδομα, διότι δεν πληρείται η προϋπόθεση της ειδικότητας ».

Είναι σαφές από τα ανωτέρω, ότι η μη χορήγηση του επιδόματος αυτού στους Π.Π.Υ. - οδηγούς πυροσβεστικών οχημάτων μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, παραβιάζει την συνταγματική αρχή της ισότητας και δημιουργεί άνιση μεταχείριση.

Ερωτάτε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη

1. Πότε προτίθεται ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών να συζητήσει και να εφαρμόσει τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011 καθορισμού επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, και την επαναφορά του εν λόγω επιδόματος στους δικαιούχους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης με την ειδικότητα του οδηγού πυροσβεστικών οχημάτων άνω των 3,5 τόνων, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα τον Β.Α.Ε και αμείβονται με το ενιαίο μισθολόγιο, μιας και ως καταληκτική ημερομηνία έχει τεθεί αυτή της 11ης Αυγούστου 2014

2. Ποιες οι ενέργειες του αρμόδιου Υπουργού Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη μετά την εισήγηση του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος για την επαναφορά του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης που έχουν την ειδικότητα των οδηγών πυροσβεστικών οχημάτων άνω των 3,5 τόνων?

3. Πότε προτίθεται ο αρμόδιος Υπουργός Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη να συζητήσει και να υπογράψει την κοινή απόφαση με τους συναρμόδιους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, για την επαναφορά του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης με την ειδικότητα των οδηγών πυροσβεστικών οχημάτων άνω των 3,5 τόνων, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα τον Β.Α.Ε και αμείβονται με το ενιαίο μισθολόγιο, μιας και ως καταληκτική ημερομηνία έχει τεθεί αυτή της 11ης Αυγούστου 2014 ?

Συνοψίζοντας λοιπόν απαιτείται νόμιμα και δικαιωματικά το εν λόγο επίδομα να επαναπροσδιοριστεί στη μισθοδοσία μας, καθ’ ότι μας ανήκει.
Παρακαλούμε για τις δικές ενέργειες , καθώς και άμεση κατάθεση ερώτησης στη Βουλή .
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Με τιμή το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ