Είστε εδώ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ & ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ & ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΟΜΙΜΑ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡ. ΚΑΤ. ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ :(246/03 1924 ΕΜ 278/03) 1. ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (258/12) 2. ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ
ΕΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ 3. Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 4η ΕΜΑΚ
Τ.Κ 69100
E mail ipapanast@gmail.com ΦΑΞ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ : 2510 611302 & 25510 38371
ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

ΑΡ. ΠΡΩΤ : 67 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 02/07/2014

ΘΕΜΑ : Στήριξη της συναδέλφου μας μέλους του Σωματείου, στη δικαστική διεκδίκηση της αδείας κύησης και τοκετού που προβλέπετε από τον ΚΕΥΠΣ για το πυροσβεστικό προσωπικό

Συνάδελφοι

Σας γνωρίζουμε μετά την άρνηση του αρμοδίου τμήματος του ΑΠΣ, χορήγησης αδείας θηλασμού και φροντίδας τέκνου της συναδέλφου μας, διότι κατά την απάντηση του, άδεια θηλασμού δεν προβλέπεται στον ΚΕΥΠΣ, στον οποίο όμως προβλέπεται η εννεάμηνη άδεια ανατροφής τέκνου.
Η εν λόγω άδεια ζητήθηκε επίσης από την συνάδελφο μας, και πάλι δεν της εδόθη.
Κατόπιν τούτου κατατέθηκε εξώδικη πρόσκληση – δήλωσή περί αδείας κύησης-τοκετού , στο πλαίσιο των συνταγματικών επιταγών περί προστασίας της μητρότητας και της οικογένειας, προβήκαμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια προκειμένου να της χορηγηθεί η προβλεπόμενη από τον υπαγόμενο ασφαλιστικό της φορέα (Ι.Κ.Α.) άδεια θηλασμού και φροντίδας τέκνου, η προβλεπόμενη στον ΚΕΥΠΣ για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές και ειδικότερα όσος χρόνος από την άδεια αυτή υπολείπεται.
Επί του εξωδίκου εγγράφου προς το αρμόδιο τμήμα δεν λάβαμε καμία απάντηση και δεν έγινε καμία ενέργεια με αποτέλεσμα η συνάδελφος να απολέσει το ατομικό της δικαίωμα όπως είναι το δικαίωμα στον μητρικό θηλασμό που ταυτόχρονα αποτελεί και συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή.
Κατόπιν αυτού ασκήθηκε αγωγή υπέρ της συναδέλφου για την παράνομη συμπεριφορά του Δημοσίου, συνιστάμενη στο να της στερήσει μετά την λήξη της άδειας της μητρότητας, την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια θηλασμού και φροντίδας τέκνου και αρνούμενη να της χορηγήσουν το υπόλοιπο της άδειας μητρότητας με βάση τις διατάξεις του Π.Δ/τος 210/1992, σε συνδυασμό με την κατάσταση της υγείας της, αφού κατά τον χρόνο εκείνο ήταν σε λοχεία και την αγωνία της για την ανατροφή και φροντίδα του νεογέννητου .
Με την οποία ζητούμε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ΚΕΥΠΣ, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του με αριθμό 3/2014 (ΦΕΚ Α΄ 6/10-1-2014) την προβλεπόμενη στο άρθρο 103Α άδεια ανατροφής τέκνου εννέα (9) μηνών με αποδοχές

Για το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, εφαρμόζονται οι διατάξεις:
- Του Ν. 3511/2006 (ΦΕΚ Α΄ 258) «Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 65 του Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ Α 73), όπου προβλέπεται ότι το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος διακρίνεται στις εξής κατηγορίες:
α. Πυροσβεστικό Προσωπικό.
β. Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης
γ. Πολιτικό Προσωπικό.

Του Κεφαλαίου Δ΄ του Π.Δ/τος 210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος (Α΄99) περί αδειών του Πυροσβεστικού Προσωπικού», που κατά τον επίδικο χρόνο που ίσχυε και πριν την τροποποίησή τους δυνάμει του Π.Δ/τος 3/2014 (ΦΕΚ Α΄6), και ειδικότερα στην παράγραφο 1 του άρθρου 105Α, όριζε ότι το γυναικείο πυροσβεστικό προσωπικό που κυοφορεί χορηγείται ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού για το χρόνο κύησης, άδεια μητρότητας δεκατεσσάρων μηνών με πλήρεις αποδοχές με τη συμπλήρωση του τετάρτου μήνα κύησης, χωρίς δικαίωμα χορήγησης των διευκολύνσεων που προβλέπονται για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους του Κράτους.
- Και βάση του άρθρου 15 του Ν. 3938/2011, που ρυθμίζουν όλα τα θέματα που αφορούν στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, όπως η πρόσληψη, τα καθήκοντα, ο φορέας ασφάλισής τους, οι αποδοχές τους, καθώς και ο χρόνος εργασίας και οι άδειες που δικαιούνται να λαμβάνουν, για τις οποίες ειδικότερα ορίζεται ότι εφαρμόζονται κατ’ αντιστοιχία οι διατάξεις που ισχύουν για το πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ήτοι για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό.

Με τιμή το
Διοικητικό Συμβούλιο
του Σωματείου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
κιν. 6948401282 & * 750942 κιν. 6947402626 & *786272