Είστε εδώ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΠΟΠΥΣΥΠ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Μέλος ΓΣΕΕ - www.pospid.gr – e-mail:pospid@gmail.com
Αριθμός Απόφασης Εγγραφής 830/5.2.2004 ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ
Σωκράτους 21 & Πλουτάρχου 6 - ΜΕΓΑΡΑ, Τ.Κ. 19100, ΤΗΛ-FAX: 2296029144

Μέγαρα: 25-08-2014 Προς: Σωματεία-Μέλη
Αρ. Πρωτ: 302

Θέμα: «Καταβολή Ετήσιας Συνδρομής-Αποστολή Μητρώου Μελών»

Έχοντας υπόψη:
α) Το άρθρο 5 του καταστατικού της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ».
β) Το άρθρο 6 του καταστατικού της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. «ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ».
γ) Την απόφαση του Δ/Σ της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. σύμφωνα με την οποία παρατάθηκε η προθεσμία καταβολής της ετήσιας συνδρομής των Σωματείων προς την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. από 6 μήνες σε 8 μήνες και η οποία λήγει στις 31-08-2014.
δ) Την απόφαση του Δ/Σ της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. σύμφωνα με την οποία τα φυσικά πρόσωπα των διαγραμμένων Σωματείων θεωρούνται αυτοδικαίως διαγραμμένα.
ε) Την παρ. 5 του άρθρου 2 του καταστατικού της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. «Η ίδρυση Ταμείου Αλληλοβοηθείας για όλα τα φυσικά μέλη των Σωματείων-Μελών της».
στ) Την απόφαση του Δ/Σ της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση επανεγγραφής διαγραμμένου Σωματείου ή φυσικού προσώπου, το δικαίωμα αποζημίωσης από το ταμείο αλληλοβοήθειας επανακτάται μετά το πέρας 9 μηνών από την ημερομηνία επανεγγραφής του.
ζ) Την απόφαση του Δ/Σ της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. σύμφωνα με την οποία τα Σωματεία απαλλάχθηκαν από την καταβολή της οφειλόμενης συνδρομής προς την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. για τα έτη 2012 και 2013.
η) Την απόφαση του Δ/Σ της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. σύμφωνα με την οποία μειώθηκε το ποσό της ετήσιας συνδρομής των Σωματείων-Μελών προς την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. από 15,00 ευρώ σε 12,00 ευρώ/έτος για τους Π.Π.Υ.
θ) Την απόφαση του Δ/Σ της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. σύμφωνα με την οποία αναστέλλεται το δικαίωμα αποζημίωσης από το ταμείο αλληλοβοήθειας των φυσικών προσώπων του Σωματείου το οποίο δεν έχει αποστείλει το Μητρώο Μελών του.

Σας γνωστοποιούμε ότι:

Εκκρεμεί η αποστολή του Μητρώου Μελών του Σωματείου σας και η καταβολή της ετήσιας συνδρομής σας προς την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
Παρακαλούμε όπως τακτοποιήσετε τις υποχρεώσεις σας αυτές εντός της ορισμένης καταληκτικής ημερομηνίας, ήτοι την 31-08-2014.
Για τα Σωματεία τα οποία δεν ανταποκριθούν, υφίσταται από μέρους μας υποχρέωση τήρησης των οριζόμενων από το καταστατικό διατάξεων και των αποφάσεων του Δ/Σ που έχουν ληφθεί γι’ αυτές τις περιπτώσεις.

Σημείωση:
Τα Σωματεία τα οποία έχουν τακτοποιήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις να αγνοήσουν το περιεχόμενο της ενημέρωσης αυτής.

Για το Δ/Σ της Ομοσπονδίας

Ο Πρόεδρος Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας

Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος Βλαχογεώργος Αλέξανδρος