Είστε εδώ

ΘΕΜΑ : «Πόλη συμφερόντων Π.Π.Υ »

ΠΑΝΕΛ.ΣΩΜ.ΠΕΝΤ.ΥΠΟΧΡ.&ΣΥΜΒ. ΠΥΡ. (ΠΑ.ΣΩ.Π.Υ.ΣΥ.Π.)
www.pyrosvestes.gr mail: pyrosvestes.gr@gmail.com facebook: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 148 ΜΕΓΑΡΑ: 20/05/2016
ΠΡΟΣ:
Αξιότιμο Αρχηγό Π.Σ.
κ. Ιωάννη Καρατζιά
Κοιν.:
1) Αξιότιμο Αν. Υπουργό ΠΡΟ.ΠΟ.
κ. Νικόλαο Τόσκα
2) Αξιότιμο Γ.Γ. Πολ. Προστασίας
κ. Ιωάννη Καπάκη

ΘΕΜΑ : «Πόλη συμφερόντων Π.Π.Υ »
ΣΧΕΤ.: Ν. 3938/2011 άρθρο 15 παρ. 10
Ν. 4249/2014 άρθρο 98 παρ.2
Π.Δ. 170/1996 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Με το άρθρο 15 του Ν.3938/2011 συστάθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα 4.000 θέσεις Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης. Οι Π.Π.Υ που προήλθαν από την παρ. 3 του άρθρ. 15 του Ν.3938/2011 τοποθετήθηκαν στα Π.Κ. και Π.Υ. του νομού που υπηρετούσαν, σαν εποχικοί, σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 10 του ως άνω νόμου.
Σύμφωνα με την ίδια διάταξη, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθ. 98 του Ν.4249/2014 ρυθμίζονται θέματα μεταθέσεων – αποσπάσεων αυτής της κατηγορίας προσωπικού που διέπονται από το Π.Δ 170/96 «Κανονισμός μεταθέσεων Πυροσβεστικού Σώματος»
Στο άρθ. 10Α του ΠΔ 170/96 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι : “… Την ίδια υποχρέωση για δήλωση πόλης συμφέροντος έχουν άπαξ και όσοι κατατάσσονται εφεξής στο Πυροσβεστικό Σώμα. Η δήλωση υποβάλλεται τον τελευταίο μήνα πριν την αποφοίτηση από την οικεία Σχολή. Όσοι δεν υποβάλλουν δήλωση εντός της ανωτέρω προθεσμίας θεωρείται η πόλη που υπηρετούν, ως πόλη συμφερόντων τους”.
Στο Π.Δ. 93/ 2014 άρθρο 2 παρ. 3, αναφέρεται : Στη παράγραφο 1 του άρθρου 22 του π.δ. 170/1996 όπως ισχύει, η φράση «στην πόλη που επιθυμούν» αντικαθίσταται με τη φράση «στην πόλη συμφερόντων τους»

Ως εκ τούτου προκύπτουν τα παρακάτω ερωτήματα:
1) Οι Π.Π.Υ που προήλθαν από την παρ. 3 του άρθ. 15 του Ν.3938/2011 και δεν δήλωσαν πόλη συμφερόντων, είναι πόλη συμφερόντων τους η πόλη που υπηρετούν όπως ορίζει η διάταξη στο άρθρο 10Α του 170/96 ;
2) Μπορεί ένας Π.Π.Υ. να αλλάξει πόλη συμφερόντων όταν συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 10Α του Π.Δ 170/96 ;
3) Εξαιρούνται οι Π.Π.Υ. των μεταθέσεων-αποσπάσεων και υπηρετούν στην πόλη συμφερόντων τους όπως ισχύει για τους Πυροσβέστες, όταν συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στο άρθ. 22 του ΠΔ 170/96 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ;
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με τιμή
για το Δ.Σ. του Σωματείου

-Ο- -Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παπαντώνης Κωνσταντίνος Καρπούζης Φραγκίσκος
Τηλ.: 6977.522747