Είστε εδώ

Έτσι γίνονται τα Διοικητικά Συμβούλια της Ομοσπονδίας,

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Αριθμός Απόφασης Εγγραφής 830/05.02.2004 ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ
Πειραιώς και Βούλγαρη 1 - Ομόνοια - Τ.Κ. 104 37 - Τηλ: 2130329842 - Fax: 2130334018
Μέλος Γ.Σ.Ε.Ε. - www.pospid.gr - Email: pospid@gmail.com

Αριθ. Πρωτ. : 1418 Αθήνα:06-06-2016
Αρ. Σελίδων: 3

Προς:
Μέλη Δ/Σ Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π

Θέμα: «Λήψη αποφάσεως ως προς την πληρεξουσιότητα και εντολή στους Δικηγόρους Αθηνών Περπατάρη και Αλευρά για τις ανοιγείσες δίκες της ΠΟΠΥΣΥΠ και την εξουσιοδότηση του Προέδρου κου Φαραντάκη Αλέξανδρου σχετικα με την απο 6-6-2016 Σ.Σ.Ε. μεταξύ της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π και του Αρχηγείου του Πυροσβεστικου Σώματος»

Ο Πρόεδρος Δ/Σ της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π

Έχοντας υπόψη:

α) Το άρθρο 5 του καταστατικού της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π « δικαιώματα και υποχρεώσεις Μελών»
β)Το άρθρο 9 του καταστατικού της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π «Πανελλαδικό Συνέδριο Αρμοδιότητες Συγκρότηση»
γ)Την παρ.11 του άρθρου 12 του καταστατικού της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π «Αρμοδιότητες Δ/Σ» σύμφωνα με την οποία «Η αποστολή πρόσκλησης, πρότασης, γνώμης, ψήφου είναι δυνατή και μέσω τηλεμοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού μηνύματος»
δ) Την αναγκαιότητα λήψης αποφάσεων και την σχεδίαση δράσεων, από το ανώτατο όργανο της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π για την καλύτερη δυνατή διαχείριση και διεκδίκηση των σοβαρών εργασιακών μας ζητημάτων.
ε) Την κρισιμότητα της χρονικής στιγμής και τις ραγδαίες εξελίξεις στα παρακάτω ζητήματα.

Προτείνεται:
1. Η δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία <<ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ >> με έδρα την Αθήνα, Πειραιώς και Βούλγαρη 1, δίδει την πληρεξουσιότητα και εντολή στον δικηγόρο Αθηνών, Δημήτρη Σπ. Περπατάρη, (ΑΜΔΣΑ 18443), κάτοικο Αθηνών, οδός Σόλωνος, αρ. 51, όπως α) εκπροσωπήσει την Ομοσπονδία μας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία) σχετικά με την εκ μέρους μας ασκηθείσα με στοιχεία ΓΑΚ: 7833/2016 και ΑΚΔ: 522/2016 αγωγή κατά του πρωτοβάθμιου πανελλαδικού επαγγελματικού σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ», που εδρεύει στο Εργατικό Κέντρο Μεγάρων, πλατεία Ηρώων 1, Μέγαρα , και εκπροσωπείται νόμιμα στην δικάσιμο που θα ορισθεί αρμοδίως ή σε οποιαδήποτε μετ αναβολή δικάσιμο, και β) προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια (δικαστική ή και εξώδικη) απορρέουσα από την αγωγή μας αυτή.

2. Η δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία <<ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ >> με έδρα την Αθήνα, Πειραιώς και Βούλγαρη 1, δίδει την πληρεξουσιότητα και εντολή στον δικηγόρο Αθηνών, Δημήτρη Σπ. Περπατάρη, (ΑΜΔΣΑ 18443), κάτοικο Αθηνών, οδός Σόλωνος, αρ. 51, και δικηγόρο Αθηνών Ήλια Αλευρά (ΑΜΣΔΑ 36815) όπως από κοινού ή κατά μόνας α) εκπροσωπήσει την Ομοσπονδία μας ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 15/Ν.1264/1982 του Πρωτοδικείου Βόλου (διαδικασία της Εκούσιας Δικαιοδοσίας ) σχετικά με την εκ μέρους μας ασκηθείσα με στοιχεία ΑΚΔ: 1/2016 προσφυγή κατά του πρωτοβάθμιου πανελλαδικού επαγγελματικού σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Εποχικών Δασοπυροσβεστών Ελλάδος» που εδρεύει στο Βόλο και εκπροσωπείται νόμιμα, στην από 22-06-2016 δικάσιμο ή οποιαδήποτε αναβολή και β) προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια (δικαστική ή και εξώδικη) απορρέουσα από την προσφυγή μας αυτή.
3. Επίσης η δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία <<ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ >> με έδρα την Αθήνα, Πειραιώς και Βούλγαρη 1, δίδει την εξουσιοδότηση , πληρεξουσιότητα και εντολή στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της κο Αλέξανδρο Φαραντάκη του Γεωργίου με ΑΔΤ: ΑΜ 20557, που εκδόθηκε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στις 23-03-2012 να καταθέσει στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης την από 6-6-2016 Συλλογική Σύμβαση εργασίας, που υπεγράφει μεταξύ της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ και του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, και όπου αλλού απαιτείται εκ του νόμου, επίσης τον εξουσιοδοτεί να προβή σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την εν λόγω Συλλογική Σύμβαση Εργασίας καθώς επίσης και εγκρίνει κάθε προγενέστερη ενέργεια του για αυτήν.

Παρακαλούνται τα Μέλη του Δ/Σ να αποστείλουν την άποψη-γνώμη-ψήφου τους το αργότερο έως την Δευτέρα 06-06-2016 στις 20:00 μ.μ.
Μέλος του Δ/Σ που δεν θα ανταποκριθεί εντός της παραπάνω οριζόμενης προθεσμίας θα θεωρηθεί ότι δεν επιθυμεί να τοποθετηθεί και η άποψη του θα καταγραφεί ως «λευκή» ψήφος.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων και αναμένω άμεσα την άποψη-απάντηση- ψήφο σας.

Ο Πρόεδρος

Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος
Τηλ: 6974709262

Απάντηση του Παπαναστασίου Γιάννη μέσω email στις 07/06/2016 και ώρα 12:55, στο υπ. αριθ. πρωτ. 1418 έγγραφο της Ομοσπονδίας στις 06/06/2016 αποστολής του μέσω email 15:25 και λήξεις προθεσμίας αυτού στις 20:00

Δεν ενημερώθηκα εγκαίρως, λόγω υπηρεσίας μου σήμερα 6/6/2016 σε δασικό περιπολικό
Το έγγραφο μου απεστάλη μέσω email στις 15:25 μ.μ και ο χρόνος που ορίσατε για να θεωρηθεί εμπρόθεσμη η απάντηση είναι 20:00
Ενημερώθηκα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το έγγραφο στις 11:00 μ.μ όταν επέστρεψα
Οπότε ο χρόνος απάντησης μου είναι εκπρόθεσμος εκ των πραγμάτων
Το αποτέλεσμα επίσης προκαθορισμένο από εσάς δηλαδή " ΛΕΥΚΟ"
Θεωρώ το τρόπο ενημέρωσης ελλειπή και την όποια απόφαση βεβιασμένη λόγω των χρονικών ορίων
Δεν συμφωνώ με τη διαδικασία ενημερώσεις και θεωρώ τον τρόπο λήψεως αποφάσεων μη σοβαρό
Για όσα αναφέρεται στο έγγραφό σας έχετε αποφασίσει προγενέστερα, έχετε επίσης κινήσει τις όποιες διαδικασίες, χωρίς να ενημερώσετε το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας για τα εν λόγω θέματα και τις όποιες αποφάσεις σας
Ζητάτε σήμερα, δηλαδή μεταγενέστερα να πάρουμε θέση σε κάτι που έχετε ήδη αποφασίσει
Αν αυτός είναι σοβαρός τρόπος λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της Ομοσπονδίας
Αν αυτό είναι σκεπτικό διαδικασίας
Αν συνεχίζεται να εκπροσωπείται μ αυτόν τον τρόπο
Αν ο απώτερος σκοπός σας είναι να με εμπλέξετε στη διαδικασία
Δεν συμμετέχω στη διαδικασία, δεν επιθυμώ να θεωρηθεί η ψήφος μου λευκή, δεν εκπροσωπείτε Παπαναστασίου Γιάννης

http://pyrosvestesamth.blogspot.gr/2016/06/email.html?utm_source=feedbur...(%CE%A3%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BF+%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B2%CE%B5%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD)