Είστε εδώ

Περί Προσωποπαγών Θέσεων. Απόψεις Συνάδελφου.

ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ! Οι μόνιμες θέσεις στο δημόσιο διακρίνονται σε πάγιες ( πάγια λέγετε στο ΠΣ η οργανική) και προσωποπαγείς.
Οι προσωποπαγείς συστήνονται πάντα με το διορισμό κάποιου προσώπου, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές πάγιες θέσεις ή ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ και καταργούνται με την κατά οποιονδήποτε τρόπο (πχ παραίτηση, συνταξιοδότηση) αποχώρηση του διορισθέντα από τη θέση.

Ονομάζονται προσωποπαγείς, ΓΙΑΤΙ ΣΥΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ και κατά συνέπεια δεν νοούνται κενές προσωποπαγείς θέσεις.
Κατά τα αλλά, οι διορισθέντες σε τέτοιες θέσεις ΔΕΝ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΣΕ ΤΙΠΟΤΑ από τους συναδέλφους τους που καταλαμβάνουν πάγιες θέσεις. ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΜΩΣ: Η διάκριση που πρέπει να μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι, αν η θέση που θα καταλάβουμε ανήκει στις μόνιμες θέσεις ή στις θέσεις ιδιωτικού δικαίου Αορίστου χρόνου, καθώς οι Αορίστου χρόνου έχουν ασφάλιση ΙΚΑ, δεν έχουν βαθμούς, έχουν διαφορετικά μισθολογικά κλιμάκια και δεν καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης.
Σημειώνεται ωστόσο ότι έχει εξαγγελθεί από τον Υπουργό Εσωτερικών (έχει κατατεθεί νομοσχέδιο) η αλλαγή στο καθεστώς των Αορίστου χρόνου, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Βέβαια υπάρχει και ο Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ Α 237/31-10-2014) άρθρο 33 κατάργηση προσωποπαγών θέσεων όμως εμείς οι 1575 ΠΠΥ που δεν μονιμοποιούμαστε είμαστε Δημοσίου Δικαίου και κατέχουμε προς το παρόν οργανική θέση Δ.Ε!

Οι ΠΠΥ οι οποίοι δεν μονιμοποιούνται στο ΠΣ κατ΄ ουσία ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Δ.Ε ΔΙΟΤΙ, ούτε προάγονται στο βαθμό του πυροσβέστη , η πλειοψηφία είναι Υ.Ε (Γυμνασίου και Δημοτικού),πληρώνονται όπως οι εποχικοί, είναι ορισμένου χρόνου με δικαίωμα, ΕΑΝ, ΕΑΝ κ.λπ. ανανέωσης πενταετής σύμβασης.
«Ν. 4305/2014 Άρθρο 33 Κατάργηση Προσωποπαγών Θέσεων 1. Δεν επιτρέπεται ο διορισμός/πρόσληψη προσωπικού, μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στις δημόσιες υπηρεσίες, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στους Ο.Τ.Α. α ́ και β ́ βαθμού, εφόσον στον οικείο φορέα δεν υφίσταται αντίστοιχη κενή οργανική θέση. Οι ειδικές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευομένων από αυτό φορέων παραμένουν σε ισχύ. 2. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται ο διορισμός/ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ(αυτό τους ΠΠΥ-ΔΕ που δεν μονιμοποιούνται μπορεί να τους χρειαστεί) ή σε περίπτωση διορισμού των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, εφόσον κατά το χρόνο διορισμού/πρόσληψής τους δεν υφίσταται ή δεν επαρκούν αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις ή δεν είναι δυνατή η προηγούμενη ανακατανομή κενών θέσεων προσωπικού βάσει των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου οι υπάλληλοι που διορίζονται/προσλαμβάνονται σε συνιστώμενη με την πράξη διορισμού/πρόσληψης προσωποπαγή θέση, καταλαμβάνουν την πρώτη οργανική θέση που κενώνεται με ταυτόχρονη κατάργηση της προσωποπαγούς θέσης, κατόπιν προηγούμενης
ανακατανομής των θέσεων εφόσον η οργανική θέση που κενώνεται δεν είναι αντίστοιχου κλάδου και ειδικότητας. 3. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου τυγχάνουν εφαρμογής και για το διορισμό των αποφοίτων της ΚΒ ́ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. 4. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά θέματα των προηγούμενων παραγράφων καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος.»

Από FIREMAN

http://forestfirefightersgreece.blogspot.gr/2016/10/blog-post_13.html