Είστε εδώ

Απάντηση από την Δικηγορική Εταιρεία Εργατικού Δικαίου

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2017
Προς
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. 16/2017 εγγράφου σας, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
Όπως ασφαλώς γνωρίζετε, η Πυροσβεστική Υπηρεσία όφειλε, δυνάμει της παρ. 8 του άρθρου 15 του Ν. 3938/2011, να εντάξει στις 10-02-2017 στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό τους πενταετείς εκείνους πυροσβέστες που πληρούσαν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην ως άνω νομοθετική διάταξη και είχαν κριθεί ικανοί προς μονιμοποίηση από τα Συμβούλια Πυροσβεστών. Εντούτοις, το Πυροσβεστικό Σώμα δεν προέβη στη διενέργεια των ρητά προβλεπομένων στο Ν. 3938/2011 ενεργειών του, με αποτέλεσμα να παραλείψει να τους ενσωματώσει στο τακτικό προσωπικό του.
Όσοι εκ των ανωτέρω πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης είναι ήδη εντολείς μας και επιθυμούν να εκκινήσουν τη δικαστική διαδικασία προσβολής της ως άνω παράλειψης της Διοίκησης, δύνανται να πράξουν τούτο με το γραφείο μας δίχως περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση να έχουν εξοφλήσει το σύνολο των προγενέστερων οικονομικών τους υποχρεώσεων προς τη δικηγορική μας εταιρεία.
Οι εντολείς μας εκείνοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δικαστική αυτή προσπάθεια και πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις πρέπει να συμπληρώσουν το συνημμένο ενημερωτικό σημείωμα και να το αποστείλουν ταχυδρομικώς ή με courier στη διεύθυνσή μας (ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΒΕΡΩΦ 11 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10433) το αργότερο έως τις 24-03-2017, δεδομένου ότι υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου πρέπει να κινηθούμε δικαστικώς, προκειμένου να μην παραγραφεί το δικαίωμά σας.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.
Με τιμή,
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΚΑΜΠΙΤΗΣ