Είστε εδώ

ΑΝΤΕ ΠΑΛΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Προς :
Όλες τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες

Κοινοποίηση
1.Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
Αξιότιμο κο Αντιστράτηγο Π.Σ., Βασίλειο Καπέλιο
2. Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών
Αξιότιμο κύριο Νικόλαο Τόσκα
3.Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Αξιότιμη κα Εφη Αχτσιόγλου

Θέμα: «Γνωστοποίηση- ενημέρωση περί σωματείων -μελών, ανηκόντων στην Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. ενόψει της Σ.Σ.Ε.της 07-06-2016 και κοινής συμφωνίας έτους 2017»

Αξιότιμοι κύριοι,
σας γνωστοποιούμε, ότι τα παρακάτω σωματεία με την επωνυμία :

1. Σωματείο Πυροσβεστών Μακεδονίας, Θράκης και βορείου Αιγαίου.
2. Σωματείο Πυροσβεστών Αργολίδος Αρκαδίας.
3. Πανελλαδικό Σωματείο Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών με έδρα τα Μέγαρα .
4. Σωματείο Πυροσβεστών Νομού Μεσσηνίας.
5. Ένωση Συμβασιούχων Πυροσβεστών και Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και δυτικής Ελλάδας,
6. Σωματείο Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης με έδρα το Κιάτο
7. Σωματείο Πενταετούς Υποχρέωσης Πυροσβεστών με έδρα την Ναύπακτο είναι στην δύναμη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών (Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.) και δεν μπορούν να συνάψουν την κοινή συμφωνία του 2017 δυνάμει της από 06-06-2016 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας μεταξύ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών και του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος σχετικά με τους όρους εργασίας των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χωρίς την εξουσιοδότηση από την Ομοσπονδία μας, την οποία δεν έχουν, διότι έχουν παρακρατήσει από τα φυσικά μέλη τους την συνδρομή τους προς την Ομοσπονδία μας και δεν μας την έχουν αποδώσει ως οφείλουν.
Επίσης επισημαίνεται ότι συμφώνως του καταστατικού μας, ως υπερκείμενης συνδικαλιστικής οργανώσεως, το οποίο όλα τα μέλη μας αποδέχονται ρητώς με την εγγραφή τους,
α) τα σωματεία – μέλη μας, που επιθυμούν να αποχωρήσουν από τη δύναμη της Ομοσπονδίας μας, πρέπει να μας γνωστοποιούν εγγράφως τη σχετική απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων τους με θέμα ημερήσιας διάταξης εν προκειμένω της ενδεχόμενης αποχώρησης τους, πράγμα που δεν έχει γίνει από κανένα από τα ως άνω Σωματεία, τα οποία ανήκουν στην δύναμη της ΠΟΠΥΣΥΠ (αρθρο 4, 5 και 6 του καταστατικού μας) και
β) η αποχώρηση ενός σωματείου μέλους μας σύμφωνα με το καταστατικό μας ( αρθρο 6 παρ 1 παρ 2 εδαφιο 3 ) ισχύει από την έγγραφη γνωστοποίηση του σχετικού πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης από το οποίο θα προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις αποχώρησης.

Με την παρούσα, λοιπόν, σας βεβαιώνουμε ότι κανένα εκ των ανωτέρω σωματείων δεν μας έχει κοινοποιήσει απόφαση Γενικής Συνελεύσεως του περί αποχωρήσεως.

Σε κάθε περίπτωση για τα περί αντιθέτου, οφείλετε να ζητήσετε τη σχετική έκθεση επιδόσεως της σχετικής απόφασης της ΓΣ τους προς την Ομοσπονδία μας από δικαστικό επιμελητή της σχετικής απόφασης της Γενικης Συνέλευσης των ως άνω Σωματείων περί αποχώρησης, τα οποία τυχον ισχυρίζονται, ότι τάχα δεν είναι μέλη μας .

Συνεπώς τα ως άνω σωματεία μέλη μας δεν μπορούν να υπογράψουν την σύμβαση προσχωρήσεως στην κοινή συμφωνία του 2017 δυνάμει της από 07/06/2016 ΣΣΕ διότι την σύμβαση προσχωρήσεως την υπογράφουν μόνο σωματεία, τα οποία δεν είναι μέλη της ΠΟΠΥΣΥΠ ενώ αυτά είναι μέλη της ΠΟΠΥΣΥΠ.

Σε περίπτωση αποδοχής της παράνομης προσχωρήσεως των ως άνω σωματείων- μελών μας στη ΣΣΕ της 07-06-2016 μεταξύ της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. και του Α.Π.Σ. ως τάχα σωματεία που δεν ανήκουν στην δύναμη της Ομοσπονδίας μας, επιφυλασόμεθα παντός νομίμου δικαιώματος μας.

Επίσης η συγκεκριμένη Σ.Σ.Ε. αφορά τους όρους εργασίας των εργαζομένων της ανωτέρω κατηγορίας, δηλαδή τους εποχικούς. Σύμφωνα, λοιπόν, με το πνεύμα του Ν. 1876/1990, πρόκειται για εθνική ομοιοεπαγγελματική συλλογική σύμβαση εργασίας και όχι για επιχειρησιακή, αφού η συγκεκριμένη συλλογική ρύθμιση αφορά τους εργαζομένους ορισμένης ειδικότητας όλης της χώρας.
Δοθέντων των ανωτέρω, οι όροι της προκείμενης Σ.Σ.Ε. δεν αφορούν το σύνολο των εργαζομένων, πολλώ δε μάλλον εργαζομένους που δεν ανήκουν σε συνδικαλιστική οργάνωση – μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών (ΠΟΠΥΣΥΠ).
Άλλωστε, εκ του λόγου και μόνο ότι το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος εξέδωσε διάταξη με την οποία καλεί τους εργαζομένους που δεν ανήκουν σε συνδικαλιστική οργάνωση να προσχωρήσουν στη συγκεκριμένη ΣΣΕ, δεικνύεται ότι εξ ορισμού η τελευταία δεν είναι επιχειρησιακή. Αν ήθελε γίνει δεκτό ότι η από 7/6/2016 ΣΣΕ ήταν επιχειρησιακή, δεν θα υπήρχε κανένας λόγος να εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 37614 διάταξη του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, με την οποία καλούνται εργαζόμενοι μη μέλη σωματείων να προσχωρήσουν σε αυτή, αφού η τελευταία ούτως ή άλλως θα καταλάμβανε όλους τους εργαζομένους (!).
Τούτο δε διότι σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 1876/1990 «εφόσον ο εργοδότης δεσμεύεται από επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας, οι κανονιστικοί όροι της ισχύουν υποχρεωτικά και στις εργασιακές σχέσεις όλων των εργαζομένων που απασχολούνται από τον εν λόγω εργοδότη», ρύθμιση που εν προκειμένω δεν ισχύει.
Συνεπώς, οι όροι της από 7/6/2016 ΣΣΕ δεν ισχύουν για όλους εργαζομένους της κατηγορίας των εποχικών πυροσβεστών και ούτε είναι δυνατόν να προχωρήσουν σε αυτή εργαζόμενοι που δεν ανήκουν σε συνδικαλιστική οργάνωση. Άλλωστε, αν ίσχυε το αντίθετο, θα θιγόταν σε μεγάλο βαθμό η συλλογική αυτονομία των συνδικαλιστικών οργανώσεων ως εκ τούτου οι ατομικές συμβάσεις- υπεύθυνες δηλώσεις περί εντάξεως στην Κοινή Συμφωνία του 2017 είναι άκυρες .

ΣΧΟΛΙΟ:
Μετά από ένα μήνα η ΠΟΠΥΣΥΠ των 10-12 Σωματείων και των 500- 600 φυσικών μελών Πανελλαδικά ξαναχτύπησε.
Ήταν Μεγάλη Τετάρτη που βγήκε η τελευταία ενημέρωση μελών .
Ξέχασα ήταν και στις 25 Απριλίου στο Ειρηνοδικείο Μεγάρων σε ασφαλιστικά εναντίων 7 σωματείων. (Έχεις πάρει προεδράρα απόφαση Δ.Σ ομοσπονδίας για να κάνεις αυτά τα ασφαλιστικά);
Από τότε δεν έχει βγάλει ποτέ η ομοσπονδία μια ενημέρωση μελών.
Παραπονιέστε για τις συνδρομές που δεν σας δίνουν; Καλά κάνουν εδώ και 3μιση χρόνια είστε απών από τα εργασιακά προβλήματα το μυαλό σας στις συνδρομές και στα δικαστήρια είναι.
3ΜΙΣΗ ΧΡΟΝΙΑ Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΕΤΥΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ

· ΤΙΠΟΤΑ για το αν θα πιάσουν δουλειά οι συμβασιούχοι συνάδελφοι.
· ΚΑΜΙΑ ενημέρωση για συναντήσεις με πολιτική και φυσική ηγεσία για εργασιακά προβλήματα των Σωματείων που επικαλείται ότι εκπροσωπεί .(Δεν έχουν κάνει καμιά συνάντηση)
· ΚΑΜΙΑ ενημέρωση για το τι γίνεται με τους συμβασιούχους από του χρόνου και πέρα .
· ΤΙΠΟΤΑ για ότι έχει να κάνει με τους τριετής- 5ετης. Πουλάγατε μπούρδες μέχρι τέλη Γενάρη περί μονιμοποίησης.
· ΤΙΠΟΤΑ για επιλαχόντες και συναδέλφους του 2009
· ΜΗΝ ΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΧΩ ΚΟΥΡΑΣΤΕΙ
Έρχεται τώρα η προεδράρα από το μεγάλο νησί με ένα έγγραφο προς όλες της υπηρεσίες αντί να προστατεύσει εργασιακά τους συμβασιούχους να προσπαθεί να ανακατέψει τα νερά και να δυσκολεύσει το εργασιακό τους μέλλον .
ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΡΥΒΕΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ; ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΑΣ

http://forestfirefightersgreece.blogspot.gr/2017/05/blog-post_28.html?m=1