Είστε εδώ

Περί επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ύψους 150€

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒ/ΧΩΝ ΠΥΡ/ΣΤΩΝ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 120 ΜΕΓΑΡΑ: 26 / 12 /2013

Προς:
Πίνακες ανακοινώσεων
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

Καθημερινά μας τίθενται ερωτήματα από συναδέλφους αναφορικά με το ζήτημα διεκδίκησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ύψους 150€ μηνιαίως για όσους εργάζονται ως οδηγοί οχημάτων της υπηρεσίας και ρωτήσαμε την γνώμη του δικηγορικού γραφείου .

Συγκεκριμένα μας μεταφέρουν ότι από κάποιους κύκλους (δυστυχώς συναδέλφων) έχει προκύψει μια αδικαιολόγητη παραφιλολογία και πίεση προκειμένου να προσφύγουν δικαστικά όσοι συνάδελφοι δικαιούνται το εν λόγω επίδομα μέχρι την 31-12-2013, καθώς δήθεν η αξίωση τους μετά την ημερομηνία αυτή θα παραγραφεί.
Ταυτόχρονα καλούνται από τους κύκλους αυτούς να καταβάλουν οι συνάδελφοι-οδηγοί άμεσα το ποσό των 50€ για τα δικαστικά έξοδα, επιβαρυνόμενοι στη συνέχεια με το ποσό των 50€ όταν το δικαστήριο ορίσει ημερομηνία συζήτησης και σε περίπτωση που η υπόθεση έχει θετικό τέλος να καταβάλλουν επιπρόσθετα 100 ευρώ .
Επί του θέματος αυτού σας ενημερώνουμε ότι το συγκεκριμένο επίδομα ορίστηκε με την σχετική Υπουργική Απόφαση (ΥΑ οικ.2/16519/0022 ΦΕΚ Β’ 465/2012) ότι θα καταβληθεί στους δικαιούχους από την 01/05/2012. Όπως μας ενημέρωσε το νομικό επιτελείο της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. ο νόμος (άρθρο 90 παρ. 3 του Ν. 2362/1995) ορίζει ότι η παραγραφή της αξίωσης αυτής επέρχεται δύο χρόνια μετά την ανωτέρω ημερομηνία, δηλαδή μπορεί να διεκδικηθεί δικαστικά μέσα σε δύο χρόνια από την 01/05/2012. Ως εκ τούτου τελευταία ημερομηνία που μπορεί να κατατεθεί αγωγή είναι η 30/04/2014. Το θέμα αυτό δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση καθώς έτσι έχει κριθεί τόσο από το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο της χώρας, όσο και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Προκειμένου μάλιστα να διασφαλίσουμε περισσότερο τους συναδέλφους ήδη σε συνεννόηση με τους νομικούς μας η Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. έχει ετοιμάσει κείμενο αίτησης εξωδικαστικού συμβιβασμού προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, όπως δικαιούμαστε από το νόμο (αρθ. 93 περ. γ’ ν. 2362/1995 και αρθ. 2 παρ. 1 ν. 3086/2002), η κατάθεση της οποίας πριν την 30/04/2014 διακόπτει την παραγραφή μέχρι να απαντήσει εγγράφως ο Υπουργός Οικονομικών για την καταβολή ή μη του επιδόματος. Η κατάθεση της αίτηση είναι ανέξοδη τόσο για τους συναδέλφους, όσο και για την Ομοσπονδία. Το μόνο που απαιτείται είναι να μας στείλουν οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι-οδηγοί εξουσιοδότηση με τα στοιχεία τους, δηλαδή το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμό τους καθώς και την κατά τόπο υπηρεσία που απασχολούνται, ώστε να συμπεριληφθούν στην αίτηση που θα κατατεθεί στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.
Συνάδελφοι δικαστικά θα προσφύγουμε μόνο εφόσον εξαντληθεί το ζήτημα και μας τεθεί ρητώς από το Υπουργείο ότι δεν πρόκειται να δοθεί πολιτική λύση στο πρόβλημα που δημιούργησε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Ακόμα και τότε, όμως, η προσφορά που η Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. έχει εξασφαλίσει ήδη από τον Μάρτιο του 2013 είναι πολύ χαμηλότερη από οτιδήποτε άλλο μέχρι σήμερα προτείνεται από οποιονδήποτε. Συγκεκριμένα για τον κάθε συνάδελφο που θα επιθυμήσει την κατάθεση της σχετικής αγωγής το αρχικό ποσό που θα πρέπει να καταβάλει ανέρχεται σε 50€ για τα έξοδα, και μόνο εφόσον κερδηθεί η υπόθεση θα πρέπει να καταβληθεί στο δικηγορικό γραφείο ως αμοιβή το ποσό των 60€.

Φυσικά ο καθένας είναι ελεύθερος να απευθυνθεί σε οποιονδήποτε δικηγόρο επιθυμεί είτε ατομικά είτε ομαδικά για να το διεκδικήσει δικαστικά, επιβαρυνόμενος με το ποσό που θα του ζητήσει ο δικηγόρος αυτός. Ωστόσο σε μία εποχή που τα 50€+50€+100€, δηλαδή συνολικά 200€ που σας ζητούν να συμφωνήσετε τώρα, έναντι των 110€ που ως οικονομική προσφορά εξασφάλισε η Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. για τους συναδέλφους, αποτελούν ποσά σημαντικά για την επιβίωση τη δική μας και των οικογενειών μας θεωρούμε ότι πρώτα θα πρέπει να εξαντληθούν όλες οι εξωδικαστικές, συνδικαλιστικές και πολιτικές πιέσεις, προτού στραφούμε δικαστικά με δικηγόρους. Αλλά ακόμα και τότε που οι συνδικαλιστικές και πολιτικές πιέσεις εξαντληθούν χωρίς αποτέλεσμα, η δικαστική διεκδίκηση θα πρέπει να είναι οικονομικά συμφέρουσα, σύσσωμη και όχι διασπαστική.

Συνάδελφοι προς τί λοιπόν ο πανικός που σας προκαλούν κάποιοι;
Μήπως το μόνο που τους νοιάζει είναι χρησιμοποιώντας τεχνάσματα να αυξήσουν τα μέλη τους;
Τα συμπεράσματα δικά σας!!!

Ακολουθεί το κείμενο της εξουσιοδότησης για την αίτηση εξωδικαστικού συμβιβασμού στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Με τιμή
για το Δ.Σ. του Σωματείου

-Ο- -Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ο ……………………………………………………………………………………………………………. (ονοματεπώνυμο) του...........................……………………………………(πατρώνυμο),κάτοικος……………………………………, οδός ……………………………… αρ. ………………………, τηλ ………………………………….., υπάλληλος του Πυροσβεστικού Σώματος με Αριθμό Μητρώου………………………………. εξουσιοδοτώ τους Δικηγόρους Αθηνών Παναγιώτη Καμπίτη (ΑΜ ΔΣΑ 24801) και Δημήτριο Βαλαβάνη (ΑΜ ΔΣΑ 26006), όπως αντί εμού και για λογαριασμό μου είτε ο καθένας μόνος, είτε από κοινού καταθέσουν ενώπιον του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αίτηση εξωδικαστικού συμβιβασμού για την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4024/2011.

Ημ/νια: …………/………………/201...
Ο /Η εξουσιοδοτών/ούσα
………………………………………………………………….

ΠΡΟΣΟΧΗ : Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η εξουσιοδότηση πρέπει
Να θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφής